RIJETЁSIMI I MONUMENTEVE LIGJI PЁR TRASHЁGIMINЁ, KUMBARO

0

“Projektligji për trashëgiminë kulturore “

 

Rezultate imazhesh për PROJEKTLIGJI PëR TRASHEGIMIN KULTURORE

Monumentet janë një pjesë e rëndësishme e kulturës,si  dhe  identifikimin e rrënjëve, gjurmëve tona. Dhe si të tilla shmangja e gabimeve është një rol shumë i rëndësishëm që mbart ligji në mbrojtjen e tyre.Por kjo është një temë që ka lindur debat për një kohë të gjatë midis Ministrisë dhe palëve të interesuara.Më në fund, projektligji ” Për Trashëgiminë Kulturore ” është  gati të diskutohet sërisht me Komisionin Parlamentar. Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro , është angazhuar mbi ligjin që mbron trashëgiminë . Dhe thotë se projektligji i ri i  reflekton sugjerimet dhe vërejtjet  e bëra nga institucionet specialistë apo shoqata ,  që prekeshin nga ky ligj .

Kumbaro shprehet se: “katër janë shtyllat në të cilat mbështetet projektligji ruajtja.mbrojtja,vlerësimi dhe administrimi i Pasurive  Kulturore ” . Ministrja shpjegon kriteret, vështirësitë dhe përpjekjet që duhet të ndvrmerren që këto monumente kulturore të rijetëzohen , duke shtuar se është një mision shumë i vështirë, .Për pronarvt e shtëpive me Trashëgimi Kulturore do të zhvishen nga taksat , por , duhet të investojnë që shtëpitë  e tyre të qëndrojnë në këmbë.

Projektligji parashikon të ndahet në tre kategori:në formë të drejtpërdrejtë , rijetëzimi dhe i tërthortë. Të sigurojë mbrojtjen e pasurive  si dhe të sigurojë të ardhura , sopas përdorimit , në përputhje me këtë institucion. Sikurse , projektligji përcakton një sërv kufizimesh lidhur me riprodhuesinë ndalimin e riprodhimit të pasurisë të trashëgimimit kulturor që kryhet nëpërmjet vendosjes së kallëpeve , nëpërmjet kontrrollit, nga origjinalet e skulpturave .

PUNOI:F.B

 

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here